Algemene verkoopsvoorwaarden

Alle producten die door Druantia aangeboden worden, zijn zo volledig mogelijk en te goeder trouw beschreven. De aanbiedingen en de prijzen zijn geldig op de dag wanneer ze op de website aangeboden worden. De aangegeven prijzen zijn in euro en inclusief BTW. We kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor (druk)fouten die in de aanbiedingen voorkomen. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Wij bieden onze producten aan op onze website tot uitputting van voorraad. Wij doen ons uiterste best opdat alle door u bestelde producten beschikbaar zouden zijn. Het kan echter gebeuren dat een artikel uit voorraad is, in dat geval informeren wij u zo vlug mogelijk. We kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die zou voortkomen uit het niet voorradig zijn van een product.

Er is sprake van een geldige overeenkomst tussen u en Druantia wanneer we de bevestiging ontvangen van uw bestelling op de website. We kunnen echter beslissen de geldigheid van de overeenkomst te onderwerpen aan andere voorwaarden, in het geval bijvoorbeeld van belangrijke bestellingen of voorafbetalingen, bestellingen gedaan door minderjarigen, wanneer de bestelbon onvolledig of onjuist is, of wanneer vorige bestellingen niet of onvolledig betaald werden.

Conform de Wet op de Handelspraktijken valt verlies of beschadiging ten laste van de verkoper. U dient ons hiervoor wel op de hoogte te brengen binnen een aanvaardbare termijn (14 werkdagen) nadat u een bevestiging van verzending via mail ontving. We houden het recht om uw aanvraag te weigeren indien deze ons niet bereikt binnen deze termijn. U kan uw melding van niet ontvangst sturen naar info@druantia.be met vermelding van het nummer van uw bestelling.

Je gegevens met betrekking tot je aankoophistoriek worden 5 jaar bewaard. Druantia erkent je rechten onder de General Data Protection Regulation (GDPR) wetgeving.

De facturen zijn contant betaalbaar op factuurdatum. Na verloop van deze termijn is men in verzuim zonder verdere ingebrekestelling. Bij gebrek aan betaling van een factuur op zijn vervaldag, zijn alle andere op dat ogenblik hangende facturen onmiddellijk opeisbaar en erkent de klant uitdrukkelijk een conventionele/buitengerechtelijke vergoeding verschuldigd te zijn gelijk aan 15% van het nog openstaande verschuldigde saldo met een minimum van 25 Euro, exclusief BTW en conventionele interesten ten belope van 12% op jaarbasis.

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Druantia, nadat de gebreken zijn geconstateerd. Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Bij klachten dient u zich allereerst te wenden tot de klantendienst van Druantia. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft u de mogelijkheid om uw klacht aan te melden via het Europees ODR platform. Op alle overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing ook indien u woonachtig bent in het buitenland.