Europees modelformulier voor terugroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan Druantia, Berlarij 98 bus 1, 2500 Lier, België, info@druantia.be

Ik deel u hierbij mede dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten herroep.

Ordernummer:
Product(en):
Besteld op:
Ontvangen op:

Mijn naam:
Mijn adres:

Datum:

Handtekening